Creëren en ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden

Jaarverslag 2019

2019 stond voor Bevolkingsonderzoek Oost, naast het regulier uitvoeren van de drie bevolkingsonderzoeken naar kanker, in het teken van de volgende zaken:

 • De voorbereidingen op de voorgenomen (bestuurlijke) fusie van de vijf screeningsorganisaties
 • De landelijke intervalproblematiek voor het bevolkingsonderzoek borstkanker
 • Het structureel terugbrengen van het ziekteverzuim onder het personeel

In mei 2019 is door de bestuurders van de vijf regionale screeningsorganisaties en de Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoek een intentieverklaring opgesteld en getekend, waarin zij verklaren de intentie te hebben om te fuseren tot één landelijke screeningsorganisatie.

Om onze missie te realiseren is een fusie noodzakelijk en zeer gewenst. Want daarmee bundelen we onze krachten, verminderen we de afstemmingslast en vergroten we onze bestuurlijke slagkracht, zowel intern als in de samenwerking met onze ketenpartners. Met een fusie kunnen we onze leidende positie behouden in een veranderende omgeving. Zo kunnen we beter werken aan innovatie van de screening en een hogere deelname van cliënten. Ook willen we zo een aantrekkelijke werkgever zijn.

De bestuurlijke fusie, waarbij één Raad van Toezicht en één Raad van Bestuur gevormd wordt zal in 2020 plaatsvinden. De juridische fusie, het samenvoegen van de zes organisaties tot één landelijke screeningsorganisatie zal in het jaar daarop vorm krijgen.

Quote persoon

“Met de aanstaande fusie creëren we nieuwe mogelijkheden om het bevolkingsonderzoek weer verder te professionaliseren en te ontwikkelen”

Aart van Walstijn – Bestuurder Bevolkingsonderzoek Oost

KernwaardenBevolkings

onderzoek Borstkanker

BK2020

Het jaar 2019 heeft in het teken gestaan van de implementatie van BK2020 in de organisatie. Het project BK2020 zorgde voor het vervangen van alle mammografen, beeldopslagsysteem en beoordeelstations. Een intense periode van nauwe samenwerking tussen alle afdelingen heeft ervoor gezorgd dat de implementatie van BK in onze regio succesvol verliep.

Opleiding MB’er in de screening/pilot inservice HBO-opleiding mammolaborant

In 2019 hebben we 5 MB’ers in de screening opgeleid. Daarnaast zijn we gestart met een landelijke pilot inservice opleiding tot mammolaborant. Dit is een tweejarige opleiding op HBO niveau, waarvan de theorie wordt gegeven door het Erasmus MC. Landelijk is de pilot gestart met 13 deelnemers, waarvan 3 deelnemers in dienst zijn bij Oost. Tevens biedt de opleiding aan de huidige MB’er de mogelijkheid om door te stromen naar de functie van mammolaborant, zij kunnen instromen bij de volgende groep mammolaboranten.

Verstuurde uitnodigingen

2019

verstuurde uitnodigingen
237.859
Onderzochte vrouwen
186.738
Verstuurde uitnodigingen

2019

 • Verstuurde uitnodigingen: 237.859
 • Onderzochte vrouwen: 186.738

verstuurde uitnodigingen
255.100
Onderzochte vrouwen
201.726

2018

Verstuurde uitnodigingen
Verstuurde uitnodigingen

2018

 • Verstuurde uitnodigingen: 255.100
 • Onderzochte vrouwen: 201.726

Bevolkings

onderzoek Darmkanker

Belangrijkste projecten 2019

Vijf jaar bevolkingsonderzoek darmkanker

In 2014 ging het landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker van start. Het bevolkingsonderzoek is gefaseerd ingevoerd, in verband met de benodigde opbouw van capaciteit voor vervolgonderzoek. De invoering van het bevolkingsonderzoek is in 2019 succesvol afgerond. Alle mannen en vrouwen in de doelgroep hebben inmiddels minstens één keer een uitnodiging ontvangen om mee te doen. Vanaf 2020 stromen alleen de 55-jarige mannen en vrouwen in. Zij ontvangen hun eerste uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek rond hun verjaardag.

Het bevolkingsonderzoek beleefde in 2019 zijn eerste lustrum. Hier stonden RIVM en screeningsorganisaties in maart – darmkankermaand - in een landelijke bijeenkomst met een feestelijk tintje bij stil, samen met bij het bevolkingsonderzoek betrokkenen. Bij deze gelegenheid presenteerde het RIVM het evaluatierapport van het bevolkingsonderzoek dat werd opgesteld door Erasmus University Medical Center en het NKI Nederlands Kanker Instituut /Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis. Hieruit blijkt dat het aantal mensen dat van 2014 t/m 2017 heeft deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker hoger is dan verwacht: 3,85 miljoen. Ook zijn er boven verwachting meer darmkankers en poliepen opgespoord: per 1.000 deelnemers zijn bij bijna 4 mensen darmkanker en bij bijna 20 mensen grote poliepen gevonden.

PDEng project

Voor een PDEng project bij Bevolkingsonderzoek (en Universiteit Twente) wordt gewerkt aan optimalisatie van de uitnodigings- en planningsalgoritmes bij het bevolkingsonderzoek darmkanker, mede ook als onderdeel van de landelijke werkgroep capaciteit. Afgelopen jaar is in kaart gebracht wat er gebeurt met de ingeplande intake-afspraken en welke factoren er toe leiden dat een cliënt een intake-afspraak verzet. Daarnaast is met een wiskundig model de optimale adherentie tabel bepaald, welke nu in ScreenIT gebruikt wordt. We nodigen cliënten uit gemeentes uit op de capaciteit van de dichtstbijzijnde intakelocatie voor een cliënt, gebaseerd op reistijd.

Herzien voorlichtingsmateriaal in gebruik

De cliëntbrieven en folders voor de drie bevolkingsonderzoeken worden jaarlijks op landelijk niveau geactualiseerd. In 2018 heeft een ingrijpende actualisatie van de brieven en folders van het bevolkingsonderzoek darmkanker plaatsgevonden. In samenwerking met het RIVM-CvB en de andere regionale screeningsorganisaties zijn er nieuwe kernteksten opgesteld. De teksten zijn geschreven in taalniveau B1 (eenvoudig Nederlands). Moeilijke woorden en medische termen zijn zoveel mogelijk vermeden. Bovendien zijn de brieven kort en bondig geschreven met noodzakelijke en praktische informatie. In de folder staat meer informatie over het bevolkingsonderzoek, de uitnodiging, het onderzoek en de uitslag. Voor cliënten met een ongunstige uitslag is een nieuwe uitslagfolder ontwikkeld. De stappen tijdens het (vervolg)onderzoek zijn hierin visueel weergegeven. Het nieuwe materiaal is vanaf 2019 in gebruik genomen. De binnengekomen reacties van cliënten en ketenpartners hebben we in 2019 geëvalueerd en de wijzigingen worden doorgevoerd in het voorlichtingsmateriaal voor 2020.

Verstuurde uitnodigingen

2019

verstuurde uitnodigingen
422.300
Onderzochte mannen en vrouwen
304.865
Verstuurde uitnodigingen

2019

 • Verstuurde uitnodigingen: 422.300
 • Onderzochte mannen en vrouwen: 304.865

verstuurde uitnodigingen
422.825
Onderzochte vrouwen
320.908

2018

Verstuurde uitnodigingen
Verstuurde uitnodigingen

2018

 • Verstuurde uitnodigingen: 422.825
 • Onderzochte mannen en vrouwen: 320.908

FIT

De FIT is een buisje waarmee thuis vier maal in de ontlasting wordt geprikt. Deze ontlasting wordt in een laboratorium onderzocht op de aanwezigheid van sporen van humaan bloed, die kunnen wijzen op (voorlopers van) darmkanker.

Percentage gunstige en ongunstige uitslagen van de FIT

2019
2018

 • Gunstige uitslag: 95.7%
 • Ongunstige uitslag: 4.3%
 • Gunstige uitslag: 95.5%
 • Ongunstige uitslag: 4.6%

Diagnose

Bij 11.368 cliënten is een coloscopie uitgevoerd. Hiervan kreeg 5.29% de diagnose darmkanker. Bij 31% werd een ‘advanced adenoom’ vastgesteld en bij 28.5% een ‘non-advanced adenoom’.

 • Darmkanker (5.3%)
 • Advanced adenoom (31.1%)
 • Non-advanced adenoom (28.5%)
 • Geen afwijkingen (21.9%)
 • Overige bevindingen (13.2%)

Bevolkings

onderzoek Baarmoeder

halskanker

Belangrijkste projecten 2019

Improve

In 2019 zijn de resultaten van de IMPROVE studie gepubliceerd in de Lancet Oncology. Om de betrouwbaarheid van de zelfafnameset vast te stellen hebben wetenschappers van drie academische centra, in samenwerking met het FSB, de afgelopen jaren onderzoek gedaan bij bijna 14.000 Nederlandse vrouwen. Deze vrouwen zijn ingedeeld in twee groepen. De helft deed zelf een test en haalde met een borsteltje celmateriaal van de baarmoederhals en stuurden het monster naar een laboratorium. De andere helft ging naar de huisartsenpraktijk voor een uitstrijkje. De twee groepen vrouwen bij wie het hrHPV-virus werd aangetroffen, werden gekruist: wie de zelfafnameset had gedaan, ging alsnog naar de huisarts en andersom. Daarna werden de testresultaten vergeleken. Bijna alle vrouwen met een voorstadium van baarmoederhalskanker bleken bij beide testen eenzelfde uitslag te hebben. Daarmee is voor het eerst aangetoond dat beide testen even nauwkeurig zijn.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Eind 2019 is het cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) gestart. Met de vernieuwing van het bevolkingsonderzoek is de onderzoeksopzet uitgebreider door de toevoeging van hrHPV en de zelfafnameset. Daarnaast is deze CTO anders van opzet met verschillende cliëntroutes en meer contactmomenten met de cliënt. De tevredenheid wordt zowel direct na een specifiek contactmoment met bevolkingsonderzoek als na ontvangst van de uitslag gemeten, waar naar de clientervaring over het hele proces van het bevolkingsonderzoek wordt gevraagd. Het onderzoek loopt nog tot in 2020.

Vervallen wachttijd ZAS

Vrouwen die op basis van de uitnodigingbrief voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker een zelfafnameset aanvragen, ontvangen deze brief sinds maart 2019 binnen twee weken thuis. Voorheen moesten vrouwen wachten tot de herinneringstermijn van 16 weken verstreken was. Cliënten die 9 weken na ontvangst nog niet van de ZAS gebruik hebben gemaakt ontvangen een herinnering.

Verstuurde uitnodigingen

2019

verstuurde uitnodigingen
144.342
Onderzochte vrouwen
87.672
Verstuurde uitnodigingen

2019

 • Verstuurde uitnodigingen: 144.342
 • Onderzochte vrouwen: 87.672

verstuurde uitnodigingen
153.189
Onderzochte vrouwen
96.651

2018

Verstuurde uitnodigingen
Verstuurde uitnodigingen

2018

 • Verstuurde uitnodigingen: 153.189
 • Onderzochte vrouwen: 96.651

Deelname en uitslag

Totale deelname: 60.74%

 • 55.71% Van de onderzochte vrouwen heeft het onderzoek gedaan door middel van een uitstrijkje bij de huisarts. Hiervan kreeg 8.51% de uitslag HPV+
 • 5.03% Van de onderzochte vrouwen heeft het onderzoek gedaan via een ZAS. Hiervan kreeg 7.53% de uitslag HPV+

Uitslag cytologie uitstrijkjes

33.25% van de vrouwen met HPV+ en cytologiebeoordeelde uitstrijkjes is doorverwezen naar de gynaecoloog (vanaf PAP2)

 • Pap 0 (0.39%)
 • Pap 1 (66.36%)
 • Pap 2 (14.72%)
 • Pap 3 (16.37%)
 • Pap 4 (1.07)
 • Pap 5 (0.01%)

Informatiebeveiliging

Resultaten audits 2019

In mei 2018 heeft de externe informatiebeveiligingsaudit plaatsgevonden op basis van de NEN 7510 norm en ISO27001. De audit is met positief resultaat afgesloten. Er zijn geen tekortkomingen gesignaleerd. In 2018 is de vakgroep Informatiebeveiliging gestart om informatiebeveiliging binnen Bevolkingsonderzoek Oost te borgen.

AVG

In 2019 is landelijk besloten om te gaan werken met een Privacy Officer (PO) per regio om de borging van de privacyvraagstukken (AVG) te organiseren. Binnen Oost is besloten dat de Chief Security Officer deze rol van PO op zich zal nemen.

DEELNAME AAN DE ONDERZOEKEN IN DE AFGELOPEN JAREN

2019 201.215
2016 205.289
2017 204.826
2018 201.726
2015 167.533
2016 211.303
2017 281.519
2017 73.392
 • Bevolkingsonderzoek borstkanker
 • Bevolkingsonderzoek darmkanker
 • Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Begin 2017 is het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker van start gegaan, waardoor we de cijfers niet meer kunnen vergelijken met voorgaande jaren.

Cliënten

reacties

95%Borstkanker
4%Darmkanker
2%Baarmoeder-halskanker
41%Compli-menten
53%Klachten
3%Vragen
3%Sugges-
ties
CATEGORIE KLACHTEN BK %
Bejegening 96 17.7
Leeftijdsgrenzen 4 0.7
Medisch 16 3.0
Org. afspraak 20 3.8
Org. kosten bij doorverwijzingen 3 0.6
Org. standplaats - bereikbaarheid 98 18.7
Org. standplaats - faciliteiten 49 9.3
Org. uitnodiging 32 6.1
Org. uitslag 16 3.0
Org. voorlichting 23 4.4
Overig 15 2.9
Pijn 98 18.7
Verwonding 49 9.3
Org. wachttijd 7 1.3
Org. openingstijden 2 0.4
EINDTOTAAL 525 100

Personeel

165
11

2019

totaal: 176
158
14

2018

totaal: 172
2019

Aantal fte: 120.75

2018

Aantal fte: 122.83


2019

Gezondheidspercentage: 93.4%

2018

Gezondheidspercentage: 93.5%


Financiële gegevens

Solvabiliteit


24.80
%
2019 24.8%
2018 23%
2017 20.4%

Investeringen


2.443.299
2019 2.443.299
2018 1.166.000
2017 275.030
2016 69.800

(aantal x 10.000)


Liquiditeitspositie


4.100.000
2019 4.100.000
2018 4.700.000
2017 6.800.000
2016 5.800.000

(aantal x 1.000.000)